Nyheder

Torsdag den 27. september kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset Langå. Referat og materiale er vedhæftet.

Specielle tider i Kulturhuset

posted Apr 2, 2020, 2:18 AM by Rune Asmussen   [ updated Apr 2, 2020, 2:19 AM ]

Det er en højst besynderlig situation, vi er i i hele Danmark, og det har jo selvfølgelig også indflydelse på forholdene i Kulturhuset. Læs Karen Fokdals nyhedsbrev for april måned.

Kulturhuset lukket pga. foranstaltninger mod udbredelsen af Coronavirus

posted Mar 12, 2020, 4:27 AM by Rune Asmussen   [ updated Mar 27, 2020, 11:03 AM ]

Kulturhuset er lukket mindst frem til og med den 13. april.  


Så lykkedes det alligevel!

posted Feb 19, 2020, 9:38 AM by Rune Asmussen

Efter en meget lang proces er det endelig blevet tid til at tage fat på renoveringen af den gamle gymnastiksal.

 

Først brugte vi rigtig lang tid i bestyrelsen på at tale om, hvad en multisal skulle indeholde. Derefter fik vi fin hjælp af 4 lokale kreative sjæle med arkitektbaggrund, der lavede en skitse til et rigtig fint projekt.

På baggrund af denne skitse søgte vi fondsmidler og fik som bekendt en donation på 2.000.0000 kr fra ”A.P.Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers fond til almene Formaal”.

Denne donation var betinget af, at arbejdet var sat i gang indenfor et år, hvilket ville sige inden udgangen af februar i år.

Vi skulle selvfølgelig rådføre os med Randers Kommune, som jo ejer Kulturhuset. Det viste sig at være en ret omstændelig affære, og på et tidspunkt var vi bange for, at vi ville blive nødt til at takke nej til de 2 mio. kr, da det ikke så ud til, at vi kunne overholde tidsfristen, og Fonden var ikke villig til at forlænge denne.

I efteråret kom der så alligevel skred i sagerne, der blev hyret et ingeniørfirma, og vi har fået rigtig fin hjælp af en arkitekt og en byggetekniker fra Randers Kommune.

I mellemtiden fik vi en donation på 500.000 kr fra ElroFonden, men det stod klart, at der ikke var midler nok til at gennemføre hele projektet, så det blev delt op i nogle etaper.

I januar var der licitation på første etape. Den blev vundet af Korreborgs Eftf. Aps.

Det blev dog klart, at der skulle findes nogle besparelser, og det er også lykkedes.

Det indebærer bl.a. at vi selv skal klare maling af salen og slutrengøring efter arbejdet. Vi håber selvfølgelig, at det vil kunne lade sig gøre, at finde nogle frivillige, der kan hjælpe med dette.

 

Første etape indebærer følgende:

 

Der sættes en ny (automatisk) yderdør i

Der skaffes den fornødne plads til det handicaptoilet, der blev etableret for nogle år siden (så det bliver lovligt)

Der trækkes ny el over til salen

Gulvet repareres og der lægges ny belægning

Radiatorer skiftes ud

Der etableres et ventilationsanlæg

 

Der sættes 3 nye glasdøre i facaden ud mod parkeringspladsen

Loftet forstærkes, så det kan bære en alurig til lys

Der laves ny belysning

Væggene repareres og spartles

Der etableres en terrasse ud mod parkeringspladsen (adgang hertil gennem to af de nye døre)

Der etableres en dør fra indgangspartiet ind til det nuværende depotrum

Det nuværende depotrum forberedes med vand, el, afløb, nyt gulv og hygiejneloft, så det kan blive køkken.

 

De næste etaper indebærer, at der etableres et nyt depotrum og at det gamle depotrum får køkkeninventar. Det kræver flere midler, som vi er i gang med at søge hjem. Vi håber, at det lykkes.

 

Entreprenøren regner med at etablere byggeplads i denne uge, og arbejdet starter på mandag den 24.2.

 

Vi glæder os rigtig meget til at få en meget mere indbydende sal og vil gerne på forhånd undskylde – ikke mindst overfor ”Penslerne” – for det byggerod, der nødvendigvis vil opstå.

 

Det vil selvfølgelig ikke være muligt at bruge gymnastiksalen i byggeperioden.

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Karen Fokdal

Formand for ”Kulturhus Langå”

Generalforsamling 2019

posted Aug 14, 2019, 9:54 AM by Rune Asmussen   [ updated Sep 28, 2019, 12:17 PM ]

Torsdag den 26. september 2019 kl. 19.00 var der generalforsamling i Kulturhuset. Materiale fra generalforsamlingen er vedhæftetMed venlig hilsen
Med venlig hilsen
Kulturhus Langås bestyrelse.
Millinoner på vej til Langå Kulturhus

posted Mar 13, 2019, 12:24 AM by Rune Asmussen

I flere år har bestyrelsen for Kulturhus Langå arbejdet med planer om at renovere den tidligere gymnastiksal – det tidligere bibliotek.

Det har været et ønske, at gøre salen mere tidssvarende og mere indbydende, samt at få rettet op på den nedslidning, der har været gennem årene.
Dette projekt er nu kommet adskillige skridt nærmere en realisering, da bestyrelsen netop har modtaget en meddelelse om, at A. P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formål, har besluttet at bevilge 2 millioner kroner til formålet.
Renoveringen af gymnastiksalen har længe været et ønske fra brugerne af huset. Salen er Langå Kulturhus’ største rum, hvor der bliver afholdt koncerter, teater og mange andre kulturelle, fysiske og sociale aktiviteter. Men den er også nedslidt og trænger meget til renovering, hvorfor der gennem en længere periode har været arbejdet på projektet.
For 3 år siden lykkedes det at få bevilget penge til at gøre adgangsforholdene mere handicap- og ældrevenlige, og få etableret nye toiletter samt et mere venligt indgangsparti, men det lykkedes ikke at komme helt i mål, da dørene ind til lokalerne stadig er gamle og besværlige at lukke op. Dette skulle der nu være mulighed for at gøre noget ved med denne bevilling til projektet, så det bliver nemmere både at komme ind, hvis man er dårligt gående, og for kunstnere, udstillere og andre at komme ind med udstyr. 

Der har også for 3 år siden været et samarbejde med fire lokale frivillige arkitektuddannede, der lavede et flot arbejde med skitser til mulige renoverings- og udbygningsmuligheder. Dette arbejde har dannet baggrund for indhentning af prisoverslag fra håndværkere.

Desuden har der været afholdt møder med Langå Kulturhus’ ejere, Randers Kommune.

Det herved indsamlede materiale har været grundlaget for at søge A. P. Møller Fonden, som altså nu har givet tilsagn om et meget stort beløb, der dækker den største del af projektet.
”Vi er en meget glad bestyrelse, og vi glæder os til at tage fat på det videre arbejde med at få projektet til at blive til virkelighed”, siger formand Karen Fokdal.

Nye ordensregler for huset

posted Feb 19, 2017, 7:27 AM by Rune Asmussen

Bestyrelsen har godkendt nye ordensregler for Kulturhuset. Reglerne er slået op i huset og kan i øvrigt læses via nedenstående link.

Nyt fra Kulturhus Langå

posted Feb 19, 2017, 7:24 AM by Rune Asmussen

Efter en laaang pause uden nyt fra Kulturhuset er det nu blevet tid til lidt information.

 

Noget af det, der har optaget bestyrelsen i den forgangne periode allermest, er gymnastiksalen.

Det lykkedes at skaffe midler til at gennemføre tilgængelighedsprojektet, som jo resulterede i en rampe, så det er blevet muligt at køre op til indgangen på elscooter eller med en rollator. Derudover er der blevet lavet 3 nye toiletter heraf et handicaptoilet, og indgangspartiet er blevet renoveret. Der opstod dog visse problemer, da toiletterne skulle laves, idet det viste sig, at der var en del fugtskader på væggene i det inderste. Årsagen var dårlige tagrender og skader på muren op mod tandlægeklinikken. Der gik en del tid med at få tørret rummet indefra, før det kunne males, og nu er kommunen så endelig ved at få udbedret skaderne udefra.

 

Desuden har vi i bestyrelsen brugt meget tid på at tale om hvilke muligheder, der kunne være, for at gøre gymnastiksalen mere anvendelig til mange forskellige formål. I foråret gik 4 arkitekter, der er ”venner af huset”, i gang med at lave et forslag, efter vi i bestyrelsen havde haft nogle møder med dem, hvor vi prøvede at få så mange tanker og ideer på bordet som muligt. Det resulterede i en rigtig fin skitse, som vi præsenterede på generalforsamlingen. Der er dog lang vej, før disse ideer kan føres ud i livet. Skitserne skal selvfølgelig laves til mere konkrete projekter, og i den forbindelse skal kommunen selvfølgelig ind over, da det jo er deres bygninger. Dernæst skal der lægges meget tid og mange tanker i hjemsøgning af midler fra forskellige fonde. Det viste sig i forbindelse med tilgængelighedsprojektet, at det var meget omfattende, og desværre lykkedes det ikke at få hele finansieringen hjem, så vi måtte bruge de sidste af de indsamlede midler samt penge fra foreningens øvrige konti.

I forhold til det skitseforslag, der foreligger, vil det dog være muligt, at dele det op i nogle mindre delprojekter, og behandlingen af dette projekt vil være noget af det, bestyrelsen vil tage fat på i nærmeste fremtid.

 

En anden udfordring, der har optaget en stor del af bestyrelsens tid og tanker, er problemer med personer, der har opholdt sig i huset uden forudgående aftale. Det har primært drejet sig om unge mennesker, og det har været meget forskelligt, hvor omfattende problemet har været.


Der er blevet gjort forskellige ting – der er blevet låst døre forskellige steder, så opholdsmulighederne er blevet begrænset til de åbne områder (forhal, kælder og repos på 1. sal). John har haft en rigtig god kontakt med de fleste  af de unge, og har også fået dem til at rydde bedre op efter sig og støvsuge i kælderen. 

Som noget af det seneste, vi har foretaget os, er at udarbejde et sæt ordensregler, der er blevet hængt op og delt ud til de faste brugere.

Ordensreglerne vedhæftes også denne mail med nyhedsbrevet. Der er aftalt samarbejde med SSP-samarbejdet i området, hvor den lokale repræsentant Peter Andersen (tlf: 20 19 22 57) gerne vil kontaktes, hvis man oplever uhensigtsmæssig opførsel. Det vil også være muligt at komme dårlig opførsel til livs, hvis alle der oplever det, reagerer på det.

 

Med udgangen af august stoppede det frivillige rengøringshold deres arbejde. De oplevede, at det var for vanskeligt at få nye ”medlemmer”, så det var efterhånden blevet sværere at få en vagtplan til at hænge sammen. Vi vil gerne igen takke for mange års trofast indsats med rengøring af fællesområderne. Vi har endnu ikke fundet en erstatningsløsning, men John har været meget behjælpelig med at holde det rent. Han har fået lidt hjælp efter nytår, hvor vi fik lov til at overtage en gulvvaskemaskine, som ikke længere blev brugt ude i ungdomsklubben.

Det kan selvfølgelig blive nødvendigt at finde en mere permanent løsning.

I øjeblikket er der dog også nye tiltag på vej, da huset er blevet underlagt Randers Kommunes Ejendomsservice, og det er ikke helt klart, hvordan ansvaret skal fordeles.

 

Ellers har bestyrelsen været optaget af en mængde små og store opgaver, som jo naturligt opstår, når så mange mennesker færdes i et hus i så mange forskellige sammenhænge.

Vi kan stadig glæde os over, at så mange stadig vil betale de 100 kr., det koster at være medlem af foreningen. Det giver jo mulighed for at foretage sig forskellige ting, der gerne skulle være til gavn for alle brugerne.

 

Der er stadig rigtig meget aktivitet i huset, både i de enkelte foreninger og grupperinger og forskellige mere åbne arrangementer.

Det næste store arrangement er en udsolgt forestilling mandag den 13.3., hvor Randers Egnsteater igen kommer med deres vintercabaretforestilling.

 

 

 

 

Med venlig hilsen

 

Karen Fokdal

Formand for ”Kulturhus Langå”

Generalforsamling i Kulturhuset

posted Aug 29, 2016, 1:28 AM by Rune Asmussen   [ updated Oct 2, 2016, 5:02 AM ]

Der var generalforsamling i Kulturhuset torsdag den 29. september. Referat og øvrigt materiale er vedhæftet.

Generalforsamling

posted Aug 25, 2015, 5:23 AM by Rune Asmussen   [ updated Sep 23, 2015, 10:06 AM ]

Tirsdag den 22 september var der ordinær generalforsamling i Kulturhus Langå. Referat samt formandens beretning er vedhæftet

Generalforsamling i Kulturhuset 2014

posted Sep 27, 2014, 6:20 AM by Rune Asmussen

Torsdag den 25. september var en lille engageret skare samlet til årets generalforsamling i Kulturhus Langå. Referat, regnskab og formandens beretning kan downlades nedenfor.

1-10 of 24